Beveiliging in Excel

Er zijn vele redenen waarom je een Excel spreadsheet zou willen beveiligen. Dat kan variëren van een beveiliging voor jezelf tegen abusievelijk overschrijven, afwijkingen signaleren of, aan het andere eind van het spectrum, een integrale beveiliging als in een specifiek formulier voor een externe partij.
De eerste vraag die gesteld moet worden is “Wat is het doel van de beveiliging?”. Het doel gaat dadelijk de middelen bepalen. Middelen zijn er in overvloed, maar ieder doel kent zijn eigen specifieke middelen. Middelen variëren van eenvoudig cel opmaak tot volledige afscherming met behulp van wachtwoorden.
Dit artikel biedt de lezer een zeer globaal inzicht in de relatie doel tot middel en geeft een uitwerking van een aantal methoden. Wilt u meer details weten of de cursus volgen, neem dan contact op met de auteur: info at jvgpro punt nl

Doel

Welke doelen kan iemand hebben om over te gaan tot het aanbrengen van enige vorm van beveiliging? Hierna zijn een aantal veel voorkomende, maar niet uitputtende lijst van, voorbeelden genoemd.

Beveiligen op consistentie
In dit geval wil je dat de gegevens consistent zijn. Bijvoorbeeld dat optellingen kloppen, dat bij opzoeken er geen wezen zijn, dat data in een bepaald bereik ligt, dat bereiken in functieargumenten volledig zijn.

Beveiligen tegen ongewenste invoer
In bepaalde cellen wil je alleen gedefinieerde waarden hebben. Bijvoorbeeld een discrete keuzelijst, een getal bereik tussen grenzen, begindatum vóór einddatum

Invoer alleen in juiste cellen
Een gebruiker mag alleen in bepaalde cellen waarden invoeren. Cellen met formules moeten beschermd worden tegen (abusievelijk) overschrijven.

Beschermen tegen dataroof
Je wilt niet dat een (andere) gebruiker ziet hoe bepaalde waarden berekend worden of hoe bepaalde constanten gedefinieerd zijn. Kan zijn dat je uit concurrentie, intellectuele of privacy overwegingen die berekeningen niet wilt laten zien.

Extern formulier
Het sheet is een invulformulier welke door externe partijen (buiten je afdeling of bedrijf) gevuld dient te worden. Die externe partij mag geen toegang tot formules, keuzelijsten of berekeningen hebben. Slechts een bepaald aantal cellen mag met een gedefinieerd domein gevuld worden.

Macro’s.
Macro’s bevatten VBA programmeer code. De ontwikkeling van die code is onderhevig aan het auteursrecht en je wilt waarschijnlijk niet dat iedereen met jouw intellectuele prestaties aan de haal gaan. Deze dienen dus afgeschermd te worden.

Middelen

Er staan de eigenaar van een spreadsheet veel middelen ter beschikking om een bepaalde vorm van beveiliging uit te voeren. De onderstaande tabel geeft een opsomming op hoofdlijnen. De mogelijkheden worden daarna stuk-voor-stuk uitgewerkt.

Cel,bereik Celeigenschappen; opmaak, opvulling, bescherming,Voorwaardelijke opmaak, Toegevoegde formules
Werkblad Verbergen kolommen en rijen, Verbergen volledige werkblad, wachtwoord
Sheet Verbergen (eenvoudig, diep verbergen), Wachtwoord tegen onbevoegd openen, Versleuteling
Macro’s (VBA) Wachtwoord